Produkt dodany do koszyka. Co chcesz teraz zrobić?

Pokaż koszyk Kontunuuj zakupy
MENU
0

0,00zł

 


 

Braun Oral - B Professional Care D34.575.5X Triumph 5000 Smartguide Z PŁYTĄ DVD ! - Gwarancja od polskiego dystrybutora 2 lata !


SUPER PREZENT NA GWIAZDKĘ !

Pobieranie danych...
strona główna » Regulamin (obowiązuje dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014 r.)

Regulamin (obowiązuje dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014 r.)

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z apteki internetowej „Apteka jak marzenie” (zwanej dalej Apteką). Składając zamówienie poprzez odpowiedni formularz zawarty na witrynie internetowej Apteki, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia działania.

 § 1 Informacje ogólne.

 1. Apteka internetowa „Apteka jak marzenie” z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Radlińskiej 2 jest prowadzona w ramach Spółki Jakub Wąsikowski Sp.J. (zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Radlińskiej 2, wpisaną do rejerstru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000268674, na podstawie koncesji nr FL-VII-4010-610/A/06/07 wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.
 2. Spółka jest odpowiedzialna za prowadzenie apteki internetowej „Apteka jak marzenie” oraz realizację złożonych w niej zamówień.
 3. Spółka, pod adresem www.aptekajakmarzenie.pl prowadzi sprzedaż internetową produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i nabytych od uprawnionych podmiotów. Produkty oferowane przez Aptekę są oryginalne i mają oryginalne opakowania jednostkowe. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez witrynę www.aptekajakmarzenie.pl Apteka prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów dostępnych bez recepty.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany oferty zamieszczonej w Aptece w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Transakcje zawierane za pośrednictwem witryny „Apteka jak marzenie” są umowami sprzedaży. Potwierdzeniem ich zawarcia jest dostarczany z towarem paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).
 6. Administratorem danych osobowych Klientów Apteki jest Spółka Jakub Wąsikowski Sp.j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radlińskiej 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2002 Nr 101, poz. 926 z póżn. zmianami), dane uzyskane w trakcie działalności Apteki są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z w/wym. ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia ich z bazy Apteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w rozumieniu w/wym ustawy, jest ono jednak niezbędne dla realizacji zamówienia.
 
 § 2 Formularz zamówienia, ceny i płatności.
 
 1. W celu złożenia zamówienia w Aptece, Klient jest zobowiązany poprawnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia (zwany dalej formularzem) z podaniem adresu e-mail, zamieszczony na stronie internetowej www.aptekajakmarzenie.pl. Zatwierdzenie wypełnionego formularza oznacza, że Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia określonego w §2 pkt.1 Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas rejestracji automatyczne potwierdzenie, które oznacza, że formularz zamówienia został wypełniony poprawnie. Złożone zamówienie otrzymuje odpowiedni status, zależny od formy płatności: „oczekujące” (za przedpłatą), „realizacja za pobraniem” (płatność przy odbiorze) lub „platnosci SPOZ” (zamówienia z dostawą poza granice Polski). Jeśli wystąpią przeszkody w realizacji zamówienia, o których mowa w §3 pkt.11, Apteka poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Na pełen koszt zamówienia składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostawę (zgodnie z §3 pkt 4-5), z zastrzeżeniem §2 pkt.11.
 4. Apteka określa, że za złożone zamówienie Klient wnosi należną opłatę w postaci:a). przelewu na konto Apteki w ING Bank Śląski., nr konta : 10 1050 1461 1000 0092 9131 0325 ; b). płatności kartą płatniczą  lub płatności on-line za pośrednictwem systemu PayU (regulamin dostępny na stronie www.payu.pl); c). płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).
 5. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia Apteka nie otrzyma przelewu za złożone zamówienie (w przypadku form płatności określonych w pkt. 4 lit. a) i b) ), Apteka uprawniona będzie do odstąpienia - w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na dokonanie zapłaty - od realizacji umowy, o czym Apteka poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu. Odstąpienie przez Aptekę od realizacji umowy będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 6. Ceny wszystkich produktów dostępnych w Aptece są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich i nie obejmują opłaty za dostawę.
 7. Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Apteka wystawia fakturę VAT.
 8. Zamówienia na produkty dostępne w Aptece można składać codziennie przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, będą rozpatrywane od godz. 9.00 następnego dnia roboczego. Ich realizacja odbędzie się zgodnie z zapisem §3 pkt.1.
 9. W celu omówienia jakości i bezpieczeństwa stosowania zakupionych w Aptece leków, Klienci mogą skontaktować się z Apteką telefonicznie pod numerami telefonu: 42/657 50 31 lub 42/656 42 05.
 10. W przypadku płatności za zamówienia z ardesem dostawy znajdującym się poza Polską, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z zapłatą pełnej należności za zamówienie obciążają Klienta. W przypadku, jeśli Klient wskaże Aptekę jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat i nie dopłaci kwoty brakującej do pełnej należności za złożone zamówienie (wraz z kosztami przesyłki) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, Apteka uprawniona będzie do odstąpienia – w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na dokonanie zapłaty – od realizacji umowy, o czym poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu. Odstąpienie przez Aptekę od realizacji umowy będzie równoznaczne z anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Apteka zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi zgodnie z zapisem §4 pkt.10 niniejszego regulaminu.
 11. Za pośrednictwem Apteki można wysłać także prezent bliskiej osobie. Wówczas należy podać niezbędne dane, wpisując je na formularzu zamówienia w części „adres dostarczenia” w okienku "zmień adres". Na życzenie Klienta przesyłka może być zapakowana w ozdobny papier i może być do niej dołączony okazjonalny bilecik (szczegóły postępowania określone są w Zakładce „Zrób niespodziankę”). W takim przypadku do kosztu zamówienia zostanie doliczona kwota w wysokości 39,99 zł brutto.
§ 3 Realizacja zamówień, wysyłki.
 
 1. Z wyjątkiem zamówień, których płatność ma nastąpić przy odbiorze („za pobraniem”), realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie po zaksięgowaniu przelewu dotyczącego zamówienia, o którym mowa w §2 pkt.4 lit.a) i b). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz imię i nazwisko Klienta.
 2. Przesyłki opuszczają siedzibę Apteki w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania zapłaty oraz w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia za pobraniem. Apteka dołoży jednak wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był możliwie jak najkrótszy. Czas dostarczenia przesyłki od daty jej nadania wynosi: około 2 dni roboczych dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 24-48 godzin (w praktyce następnego dnia roboczego od daty nadania) dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku podania przez Klienta błędnego lub uniemożliwiającego identyfikację do konkretnego zamówienia tytułu przelewu, a szczególnie w przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia. Apteka poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji zamówienia oraz przyczynie jego wydłużenia niezwłocznie po zidentyfikowaniu przelewu, a termin ten będzie nie dłuższy niż 7 dni od dnia jego identyfikacji.
 4. Apteka realizuje zamówienia na terenie Polski i do innych krajów. Przesyłki dostarczane są w formie paczek priorytetowych lub listów poleconych priorytetowych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie przesyłek kurierskich za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sposób dostawy przesyłki określa Klient. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane. Apteka nie wysyła paczek ekonomicznych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Koszt dostawy na terenie Polski przesyłek o wadze do 2 kg realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD wynosi: a) dla zamówień opłaconych:

  Wartość zamówienia w PLN Koszt wysyłki w PLN
  do 100,00 13,75
  100,01 – 200,00 12,75
  200,01 – 300,00 11,75
  300,01 – 400,00 10,75
  400,01 – 500,00 9,75
  powyżej 500,01 0
  b). dla zamówień za pobraniem 19,75 zł. brutto. W przypadku paczek o wadze od 2 do 20 kg jest pobierana dopłata w zakresie od 8 do 31 złotych brutto do podstawowego kosztu wysyłki, przy czym dopłata jest niezależna od tego, ile wynosi koszt podstawowy za wysyłkę określony w powyższej tabeli. Paczki o wadze przekraczającej 20 kg mogą być dzielone i z tego tytułu będą pobierane koszty za każdą z paczek wchodzących w skład jednej przesyłki na zasadach określonych w zdaniu poprzednim. Przesyłki takie Apteka wysyła wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W przypadku zamówień z indywidualną wyceną kosztów przesyłki oraz zamówień z adresem dostawy poza Polską, Apteka każdorazowo poinformuje Klienta o koszcie dostawy, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Aptekę kosztów dostawy paczek o wadze przekraczającej 2 kg lub kosztów dostawy poza granice Polski, Klient jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 6. Apteka nie realizuje zamówień z adresem dostawy w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Norwegia, Serbia i Szwajcaria.
 7. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 8. W przypadku zamówień składanych z opcją "odbiór własny", zamówienia realizowane są wyłącznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamawiane produkty, w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty. O gotowości zamówienia do odbioru  Apteka powiadomi Klienta poprzez wyslanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Odbiór zamówionych produktów jest możliwy w siedzibie Apteki.
 9. Apteka realizuje także zamówienia, dla których Klient może określić innego niż siebie odbiorcę i/lub inny adres dostawy. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy wypełniając formularz zamówienia wpisać odpowiednie dane w polu "zmień adres".
 10. Po nadaniu przesyłki, Apteka wysyła do Klienta e-maila na adres podany w trakcie rejestracji, w którym informuje o fakcie wysłania paczki oraz podaje nr listu przewozowego nadanej przesyłki.
 11. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy: a). Klient podał w formularzu niekompletne dane, uniemożliwiające prawidłowe zaadresowanie przesyłki oraz nie uzupełnił ich w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Aptekę na adres e-mail wskazany w zamówieniu wezwania do ich uzupełnienia; b). produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Inspektora Farmaceutycznego lub innego odpowiedzialnego podmiotu po złożeniu zamówienia przez Klienta. W przypadkach, o których mowa powyżej, Apteka dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz uiszczonych kosztów dostawy na zasadach określonych w § 4 ust. 9
§ 4 Reklamacje i zwroty.
 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn.zm.) Klient ma prawo zrezygnować bez podania przyczyny z towaru zakupionego w sprzedaży wysyłkowej, o czym powinien powiadomić Aptekę poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, a w ciągu 14 dni odesłać do Apteki produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uwaga: w przypadku zwrotu produktów zakupionych jako zestaw, należy odesłać wszystkie jego elementy składowe.
 2. Jeśli zostaną spełnione warunki określone w §4 pkt.1, Klient otrzyma zwrot kosztów.
 3. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt z Apteką (najlepiej poprzez wysłanie e-maila) w celu ustalenia optymalnego dla obu stron sposobu zwrotu.
 4. W przypadku produktów dostępnych w Aptece, które objęte są gwarancją producenta/dystrybutora, długość gwarancji jest ustalana przez producenta/dystrybutora danego produktu. Wszelkie reklamacje w oparciu o gwarancję będą rozpatrywane zgodnie z warunkami gwarancji określonymi dla danego produktu.
 5. Apteka rozpatruje reklamacje w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 z późn.zm.) w terminie 14 dni. Apteka prosi o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, prosimy o kontakt z nami (telefonicznie, e-mail). Apteka prosi Klienta o dopilnowanie, aby został sporządzony, a następnie dostarczony do Apteki protokół uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, opatrzony podpisami Klienta i przewoźnika (listonosz, kurier).
 7. Apteka prosi Klienta o kontakt w przypadku nie otrzymania przesyłki w terminie w celu umożliwienia Aptece podjęcia działań mających na celu ustalenie przyczyn opóźnienia.
 8. Apteka dołoży wszelkich starań, aby Klienci byli zadowoleni z zakupów na witrynie Apteki. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem, Apteka prosi o kontakt w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 9. Wszelkie zwroty należności nastąpią w sposób określony poniżej, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta danych, o których mowa poniżej: a). na konto bankowe, którego numer Klient poda w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość lub zgłoszeniu reklamacji lub poprzez wysłanie e-maila na adres Apteki; lub b). poprzez system PayU, jeśli zapłata za zamówienie nastąpiła w ten sposób, po uprzednim potwierdzeniu przez Klienta sposobu, w jaki dokonał on zapłaty za zamowienie (przelew / karta płatnicza/kredytowa / poczta / bank).
 
§ 5 Rezygnacja z zamówienia.
 
 1. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail Apteki, z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie. W przypadku, gdy Klient dokonał już zapłaty za złożone zamówienie, otrzyma on zwrot należności wpłaconej za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy, zgodnie z zapisami §4 pkt.9.
 
§ 6 Postanowienia końcowe.

 1. Apteka dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Apteki odzwierciedlały w jak największym stopniu rzeczywisty wygląd oferowanych produktów. Jednak w niektórych przypadkach produkty przedstawione na zdjęciach mogą się różnic od oferowanych w bieżącej sprzedaży w związku z wprowadzaniem przez producenta nowych opakowań, nowych objętości czy opakowań promocyjnych, itp. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Apteką.
 2. Informacje o produkcie, tj. opis jego właściwości i działania oraz rodzaj i wielkość opakowania, zamieszczone są na stronie Apteki na podstawie danych producenta lub dystrybutora oraz służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania; w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia oraz zrównoważony sposób żywienia.
 3. Żaden z produktów zakupionych w Aptece, jak również opakowania czy drobne elementy wchodzące np. w skład zestawów promocyjnych nie powinny znaleźć się w rękach dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez nich. Na witrynie „Apteka jak marzenie” zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.
 5. Zdjęcia wykonane przez właściciela witryny „Apteka Jak Marzenie” są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Apteka nie wyraża zgody na jakiekolwiek ich wykorzystywanie, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w części lub całości, bez zgody autora.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny „Apteka jak marzenie”, określonych w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny i w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie dotyczą zmówień już złożonych.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży będą rozstrzygane w miarę możliwości polubownie, a w razie braku takiej możliwości podlegać będą rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego według przepisów ogólnie obowiązujących.
 8. Wszystkie pytania, uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl

 

Ostatnia aktualizacja 06.03.2014
Newsletter
Zapisz się do newslettera
i korzystaj z promocji!

Podaj imię:
Podaj nazwisko:
Adres e-mail:

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w celu otrzymywania informacji handlowej ? newslettera. Podanie przedmiotowych danych jest wyłącznie dobrowolne. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, przeniesienia danych, żądania usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), lub cofnięcia zgody.


regulamin newslettera
Działamy legalnie

Administratorem danych osobowych jest: Jakub Wąsikowski Sp. J. ul. H. Radlińskiej 2
91-848 Łódź NIP: 726-255-19-57 REGON:100286387 KRS: 0000268674 Nasze dane kontaktowe: e-mail: aptekajakmarzenie@aptekajakmarzenie.pl telefon: 42 657 50 31 fax: 42/656 42 05.
Na naszej stronie internetowej stosujemy sposób zautomatyzowany przetwarzania danych (w tym profilowania), zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat administratora danych, odbiorców danych, profilowania, sposobu wykorzystania oraz sposobu zmiany ustawień przeglądarki, kliknij tutaj. Korzystając z tej strony bez zmian ustawień wyrażasz zgodę na profilowanie.

[zamknij]

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników portalu aptekajakmarzenie.pl używamy tzw. cookies, umożliwiających: utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu - Klient korzystąjšcy z naszego serwisu nie musi logować się ponownie na każdej podstronie; dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie w pamięci komputera, prosimy o ustawienie takiej opcji w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

[zamknij]

Powered by Studio graficzne Łódź e-CityVision